Stypendia

Tutaj znajdziesz informacje o możliwości ubiegania się o stypendium, regulaminie przyznawania, warunkach, jakie trzeba spełniać oraz wnioskach jakie trzeba składać ubiegając się o stypendium. W razie jakichkolwiek niejasności zwróć się do pedagoga szkolnego.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami udzielania pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023

  • Stypendium szkolne

Stypendium może otrzymać uczeń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski należy składać do właściwych Ośrodków Pomocy Społecznej. Wnioski należy złożyć do 15 września 2022 r.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1690 i 1818), tj. 600 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych w m.st. Warszawie realizowana jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny.

Stypendium szkolne od 1 września 2020 roku może być przyznane na zakup:

1. podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,

2. komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,

3. biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,

4. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

5. w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Pomoc finansową może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej: niskim dochodem na osobę w rodzinie, wielodzietnością rodziny lub niepełną rodziną, występowaniem w domostwie: bezrobocia, niepełnosprawności, choroby ciężkiej, długotrwałej lub nieuleczalnej, alkoholizmu, narkomanii lub życiowej spowodowanej zdarzeniem losowym. Wysokość wsparcia finansowego wynosi miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł.

Jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 480 zł do 600 zł wysokość stypendium nie powinna przekroczyć miesięcznie kwoty 186 zł. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż 480 zł wysokość stypendium nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 248 zł. Jeżeli w rodzinie występują inne

okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe – stypendium może wynosić powyżej 186 zł, ale nie więcej niż 248 zł.

W okresie od 1 września do 15 września rodzice uczniów mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego dla dziecka do ośrodków pomocy społecznej.

https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/stypendium-szkolne-i-zasilek-szkolny

Skip to content