Pomoc socjalna dla uczniów

O stypendium szkolne (socjalne) na rok 2019/20 może starać się uczeń, którego dochód na 1 osobę w rodzinie na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507) 528 zł

Termin składania wniosków w szkole upływa 16 września 2019 roku. W szkole składają wnioski uczniowie mieszkający na terenie Warszawy. Pozostali uczniowie mogą składać takie wnioski we właściwych dla siebie Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej.

“Wyprawka szkolna”.

Pomocą mogą zostać objęci bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Termin składania wniosków upływa 11 września 2019 roku

Uczniowie klas pierwszych proszeni są o dostarczenie  orzeczeń  o niepełnosprawności lub opinii  PPP z poradni do pedagoga szkolnego.

Uczniowie klas maturalnych proszeni są  o osobisty kontakt z pedagogiem do dnia 15 września w celu  sprawdzenia opinii z PPP lub dostarczenie aktualnej opinii w przypadku jej braku do tego terminu.  Dodatkowo składają wniosek o dostosowanie matury i egzaminu do ich dysfunkcji.

Nasza Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna mieści się przy ul. Wrzeciono 24 tel. 22 835 03 48

Skip to content