Instrukcja dotycząca wniosku o stypendium szkolne

Stypendium szkolne

Stypendium może otrzymać uczeń , znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski należy składać do właściwych Ośrodków Pomocy Społecznej. Wnioski należy złożyć do 15 września 2022 r.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1690 i 1818), tj. 600 zł.

Zasiłek szkolny

Zasiłek może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (poważne choroby i śmierć członków rodziny, ataki żywiołów).​ O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

​Uwaga!

Od tego roku szkolnego sprawy pomocy materialnej obsługują właściwe  Ośrodki Pomocy Społecznej.  Uczniowie mieszkający poza Warszawą pobierają i składają wnioski we właściwym Urzędzie Gminy.

Wyprawka szkolna

Dofinansowanie podręczników  dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia

  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;
  • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8

Wnioski o wyprawkę na dany rok szkolny należy złożyć w szkole do 13 września do godz. 12.00

Posiłek dla ucznia

Stypendium to może zostać przyznane uczniowi pochodzącemu z rodziny znajdującej się

w szczególnie trudnej sytuacji materialnej bądź w uzasadnionych przypadkach losowych. ​

Stypendium może zostać przyznane w sytuacji gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków spożywanych podczas jego pobytu w szkole ze środków Pomocy Społecznej.​

Wniosek dostępny u pedagoga szkolnego, termin złożenia  wniosku  w szkole – 15 września 2021

 

Uczniowie klas pierwszych proszeni są o dostarczenie  orzeczeń  o niepełnosprawności lub opinii  PPP z poradni do pedagoga szkolnego.

Uczniowie klas maturalnych proszeni są  o osobisty kontakt z pedagogiem do dnia 15 września w celu  sprawdzenia opinii z PPP lub dostarczenie aktualnej opinii w przypadku jej braku do tego terminu.  Dodatkowo składają wniosek o dostosowanie matury i egzaminu do ich dysfunkcji.

 Nasza Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna mieści się przy ul. Wrzeciono 24

tel. 22 835 03 48

Skip to content